فراسوی خبر ... دوشنبه ۱۱ دی

جنبش انقلابی ژینا و شُعبده انتخابات

زینت میرهاشمی

باندهای حکومتی برای استفاده از فرمهای رایج در دموکراسیها، مثل «انتخابات» در جهت حفظ حکومت و سهمگیری از قدرت و ثروت تلاش می کنند. انباشت تضادها و چالشها در زیر پوست جامعه و بر بستر دستاوردهای جنبش انقلابی ژینا، مشارکت در نمایشهای حکومتی را فراموشی جنایتهای حکومت کودک کُش معنی می کند و آن را یاری دادن به تولید و بازتولید خشونت حکومتی می داند.

 نمایش انتخابات ۱۱ اسفند مجلس ارتجاع، رقابت در میدان بخشی از خودیهایی است که تنها جیب و سفره برندگان آن بازی را رونق خواهد بخشید و گرمایی به سفره های خالی و بی رونق مردم نخواهد داد.

حفظ فرمهای رایج در مناسبات قدرت حاکم با توده مردم به نام مشارکت جمعی، در ساختار دیکتاتوری دینی ولایت فقیه به یکی از چالشهای مهم و تاثیرگذار بر قدرت حاکم شده است. تنگ تر شدن حلقه وفاداران به راس حکومت با کاهش ستایش مطلق گونه از دیکتاتور و بالارفتن درجه بی اعتمادی در هرم قدرت، وضعیت این فرمهای ناهمگون با ساختار حکومتی تبدیل به اهرمی نه برای تقویت بنیادهای قدرت حاکم بلکه به ضعیف تر کردن آن شده است. به میزان یکدست شدن قدرت و ثروت، نزاع بین باندهای قدرت بر سر سهمگیری تبدیل به یک چالش پراهمیت برای حکومت شده است.

مردم تماشاگر «تئاتر» انتخابات مجلس ارتجاع نخواهند شد و تحریم این گونه نمایشها هر بار قویتر و گسترده تر از قبل اعمال شده است. بر همه روشن است که این نمایش قرار است به نجات سیاست شکست خورده یکدست سازی حکومت کمک کند. جنبش عظیمی که راهبرد سرنگونی را در روانشناسی میلیونی مردم رقم زده است، طبیعی است که بیش از هر دوره ای از عمر ۴۵ ساله این دیکتاتوری در تحریم مجلس چینشی ولی فقیه تاثیرگذار باشد.

از سخن پراکنی خامنه ای تا حافظان و کارگزاران ریز و درشت معبد پوسیده ولایت فقیه موضوع انتخابات محدود به دایره خودیها و خواص می شود. آنها از همدیگر می خواهند که نظام ورشکسته را سر پا نگاه بدارند تا شاید روزی ترمیم کنند.

از این منظر، مخاطب حرفهای خامنه ای در موظف کردن به «شرکت در انتخابات»  به دایره ای از خودیها و جنگ و جدال باندهای حکومتی بر می گردد. ولی فقیه که در همه جای ایران زمین از زندان تا خیابان در شهر و روستا با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای» روبروست، به خوبی می داند که تمامیت رژیمش از طرف مردم باطل اعلام شده است. او نگرانی اش را در ۴ خصوصیت نمایش انتخابات ۱۱ اسفند در روز شنبه ۲ دی اعلام کرد.

تمامی ۴ خصوصیت انتخابات که او برای مشارکت برشمرد در حقیقت تا کنون در میدان بازی خودیها عمل شده است. جنایتکارترین دیکتاتور قرن، مردم را به برقراری «دیکتاتوری در صورت عدم مشارکت» تهدید می کند. خامنه ای پرشور کردن نمایش انتخابات مجلس را مانعی برای برقراری «دیکتاتوری، هرج و مرج و ناامنی» تفسیر و راه حل مشکلات کشور را انتخابات اعلام کرد.

یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب ژینا، تغییراتی در روانشناسی و عمل مردم در نفی فرمهای حکومتی و ارگانهای آن است. این که جمهوری اسلامی و امپراطوری خامنه ای مشکل مردم است و راه حل رفع مشکل، سرنگونی رژیم است از دستاورد بازگشت ناپذیر جنبش انقلابی ۱۴۰۱ است.

 

 

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول