فراسوی خبر ... دوشنبه ۳ اردیبهشت

مقاومت زنان، ابربحران امنیتی رژیم

زینت میرهاشمی

با مروری بر رویدادهای چالش برانگیز هفته گذشته، از شنبه ۲۵ فروردین تا یکشنبه ۲ اردیبهشت، می بینیم که موضوع خشونت علیه زنان، برخوردهای بی رحمانه و خشن گشت ارشاد با نام جدید «نور»، حتا بیش از نمایش جنگی علیه اسرائیل، چالش برانگیز است. به راستی می توان گفت موضوع مقاومت زنان در موضوع پوشش اختیاری در برابر حجاب اجباری به یکی از ابر بحرانهای رژیم و به قول پایوران درجه یک حکومت، به بحران امنیتی و جدی تبدیل شده و به اعتراف وزیر کشور «مساله حجاب از ارکان هویتی نظام است».

کشاکش بین رژیم و مردم در هفته گذشته گفتمان مبنی بر این که، رژیم دشمن اصلی خود را مردم می داند و در جنگ با مردم، زنان در صف مقدم هستند، نقش برجسته ای پیدا کرده است. کنش و واکنشهای موجود در طیف حکومتیان و رانده شدگان از قدرت، دقیقا شرایط جدیدی از هماوردی زنان مقاوم با دستگاه سرکوب رژیم را نشان می دهد. این شرایط دستاورد جنبش سراسری و انقلابی ۱۴۰۱ با نام رمز ژینا (مهسا امینی) و با حضور زنانی شجاع و مقاوم در صف اول آن رقم خورده است.

راه اندازی دوباره گشت ارشاد و مخالفت با آن به دایره آخوندها و خودیهای حکومتی کشیده شده است. اعلام شکست این طرحها در درون هِرَم قدرت، مجادله بر سر تفسیر حرفهای خامنه ای و به عهده نگرفتن مسئولیت بازگرداندن این اراذل و اوباش تحت عنوان حجاب بان به خیابانها و... دقیقا واکنشی در برابر مقاومت زنان شجاع میهنمان در برابر اجبارات حکومتی است.

خامنه ای در روز چهارشنبه ۱۵ فروردین «کشف حجاب» [بخوانید پوشش اختیاری] را «هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی» اعلام کرد و اوج ناتوانی آتش به اختیارانش در هماوردی با مقاومت زنان را به نمایش گذاشت. جدالی که بر سر این موضوع در درون و پیرامون قدرت حاکم به راه افتاده، جلوه ای از این ناتوانی و همزمان برتری قدرت و مقاومت زنان در جنگ با رژیم است. بر بستر مقاومت زنان، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم، مبنی بر ارائه «سبک پوشش اسلامی – ایرانی» در اولین جلسه سال ۱۴۰۳، از جمله طرحهای سرکوبگرانه ای است که جامعه معترض و خشمگین آن را برنخواهد تابید و به شکست خواهد کشاند.

به همان میزان که رژیم با سرکوب زنان و عمده کردن تضاد با حقوق زنان سعی می کند بحرانهای دیگر در زمینه فلاکت اقتصادی و فسادهای کلان و پیامدهای آن را لاپوشانی کند، زنان با مقاومت و اعتراض، دست رد بر بازیهای رژیم می زنند.

لیلا مهدوی، مادر شهید جاوید نام، سیاوش محمودی به درستی گفته است: «تار موی دختران جرم محسوب می شود؟؟؟ کودک کشی در خیابان چی؟؟؟»

  

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول