فراسوی خبر... دوشنبه ۲۹ بهمن

بازتاب ضربه ورشو و مونیخ در "بیت"

منصور امان

تمرکز دو کنفرانس بین المللی بر شرارتهای رژیم ج.ا، تارهای اعصاب آن را به ارتعاش درآورده است. این امر به ویژه در تهدیدهای افسارگُسیخته سرکرده سپاه پاسداران علیه کشورهای همسایه بازتاب یافته که نگرانی روزافزون دستگاه حاکم از قرار گرفتن در کانون چاره جوییهای بین المللی را از زبان بازوی نظامی امنیتی خود بازگو می کند.

در حالی که رهبران و پایوران رژیم ولایت فقیه و دستگاه های تبلیغاتی آنها به یکدیگر و به مُخاطبانش دلداری می دهند که ضربه کُنفرانسهای ورشو و مونیخ از کنار گوش "نظام" گذشته، واکُنش عملی آنها حکایت دیگری دارد.

در یکی از نخُستین آثار تشدید فشار خارجی بر حاکمیت، پاسدار مُحمدعلی جعفری به گونه بیهوده ای به تکرار شُماری از تهدیدهای شناخته شده رژیم مُلاها علیه همسایگان و کشورهای منطقه پرداخت. او به عربستان و امارات مُتحده عربی وعده "انتقام" داد و برای پاکستان خط ونشان کشید که "هزینه سنگینی" خواهد پرداخت.

پاسدار جعفری برای تاکید بیشتر بر لفاظیهای خود، داشتن "دست باز" برای عملی ساختن آنها و بیان دیگر، وحدت نظر در حاکمیت در این باره را یادآور شد تا آن دسته از طرفهای خارجی "نظام" را که روی "مُدره ها" و "دولت اعتدال" برای مهار "تُندروها" حساب باز کرده اند، تحت تاثیر قرار دهد.

با این حال چنین می نماید که از نگاه حُکومت، سُخنان آتش افروزانه این مقام ارشد نظامی امنیتی هنوز به اندازه کافی تُند نبوده است. رسانه عربی زبان مُلاها موسوم به "العالم" که برای جُبران مافات به جلو فرستاده شد، دامنه تهدیدات مقام مزبور را گُسترده تر کرد و توضیح داد که منظور وی آن است که "جُغرافیای انتقام می تواند به وُسعت کُل خاورمیانه باشد."

در یک واکُنش دیگر به فشُرده شدن صف بندی بین المللی علیه رژیم ولایت فقیه، رهبر ج.ا نیز سراسیمه پا به میدان گذاشت و با از بایگانی خارج کردن یک محور تنش قدیمی در مُناسبات خارجی ج.ا، در پی توازُن بخشیدن به این شرایط ناگُوار برآمد. بین فراخوان آقایان خُمینی و خامنه ای به قتل آقای سلمان رُشدی، یک نُقطه مُشترک و یک تفاوُت کاربُردی وجود دارد: هر دوی آنها بر پایه تروریسم سازمان یافته دولتی قرار گرفته اند، با این اختلاف که آخوند مکار روح الله خُمینی در واکُنش به بُحران داخلی فرمان قتل آقای رُشدی را داد و آخوند نزار علی خامنه ای در واکُنش به بُحران خارجی!

تهدیدهای جنگی و تروریستی حاکمان ج.ا به دُشواری می تواند وضعیت جدیدی را ایجاد و به واسطه آن موجب ارزیابی تازه ای از سوی طرفهای خارجی آنان گردد. آنها ماه هاست که در حال موشک زنی به عربستان و امارات مُتحده عربی هستند و فعالیتهای تروریستی شان نه فقط در عراق، بحرین، لُبنان و غزه رصد می شود، بلکه دامنه آن به فرانسه و دانمارک و هلند نیز رسیده است.

آقایان خامنه ای و جعفری در دور باطل به گرد خویش می چرخند. آنها از رو کردن کارتهایی صُحبت می کنند که در حال بازی با آنها هستند و دُرُست به همین دلیل نیز پرونده رژیم شان در کُنفرانسهای ورشو و مونیخ ورق زده شده است.  

 

 

بازگشت به صفحه نخست