فراسوی خبر... 23 اردیبهشت

 

وارد شدن ولی فقیه در شوی انتخاباتی

 

زینت میرهاشمی

 

روز سه شنبه 22 اردیبهشت، ولی فقیه با حمایت از دولت پاسداران و رئیس آن احمدی نژاد، خود را مستقیم وارد معرکه نمایش انتخاباتی کرد. وی به بازیگران این نمایش هشدار داد که اذهان عمومی را تخریب نکنند.

سخن پراکنیهایی که از طرف بازیگران نمایش انتخاباتی رژیم انجام می شود واکنشی عوامفریبانه به شرایط موجود و نارضایتیهای مردمی است که خواهان تغییر نظم موجود هستند. به همین دلیل یکی از سیاستهای اقتصادی دولت نهم انتقاد می کند، دیگری از تغییر حرف می زند اما همه آنها سرسپردگی خود را به ولایت فقیه و ساختار قرون وسطایی ان اثبات نموده اند. خامنه ای در قبال انتقاد به سیاستهای اقتصادی دولت پاسداران از وضع اقتصادی موجود دفاع کرد.

روز سه شنبه 22  اردیبهشت غلامحسین الهام سخگوی دولت، ادعا کرد که:در شرایط کنونی جنگ نرم ما در عرصه انتخابات است.

بازیگران شوی کنونی  از کارگزاران پر و پا قرص رژیمی هستند که امروزه منتقد آن شده اند. خوشبختانه حافظه تاریخ را نمی توان پاک کرد.

مهدی کروبی روز سه شنبه گفت:من اگر رئیس جمهور شوم، هرگز اجازه نمی دهم پول بیت المال گم شود. وی همچنین گفت:سیب زمینی پخش نخواهم کرد.

میرحسین موسوی هم اقرار کرد که هیچ کشوری را مثل کشور خودمان در جهان تنها نمی بینم. وی که تاکید کرده که ذره ای پایش را از قانون اساسی و ولایت فقیه دراز تر نمی کند خوب می داند که همه سیاستهای ماجراجویانه که رژیم را در سطح جهان ایزوله کرده است دستاورد امر و نهی و سیاستهای ولی فقیه است. پس این میرحسین موسوی نیست که بتواند این رسالت را انجام دهد.

جنگ واقعی بین مردم و نظام موجود است. پایوران رژیم می خواهند به دنیا و مردم طوری وانمود کنند که شرایطی دموکراتیک و مناظره ای جدی میان کاندیدادهای انتخابات است. به همین ترتیب با داغ کردن و غلیظ کردن سوس این نمایش، تضاد واقعی مردم با حاکمان را لاپوشانی کنند.