فراسوی خبر ... پنجشنبه ۲۲ فروردین

 

نگرانی سپاه تروریستی برای چیست؟

 

قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی دولت آمریکا را می توان گام بعدی خروج آمریکا از توافق برجام دانست. به نظر می رسد برجامِ به آتش کشیده نشده همچنان برای خامنه ای منفعت دارد. زیرا رژیم در یکی از نقطه های مورد مشاجره، یعنی دخالتگری در کشورهای دیگر نه تنها عقب نشینی نکرده بلکه همچنان تلاش می کند تا در عراق، یمن، لبنان و سوریه (همچوار اسرائیل) هر روز جای پای خود را محکم تر کند.

رژِیم ولایت فقیه خود را یک طرف جنکهای نیابتی در منطقه دانسته و کارت دعوت برای مجادله به طرف مقابل می فرستد. زیرا حیات رژیم در دشمن زیستی و بحران تا کنون ادامه داشته است. بر همین منظر، در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران توسط ترامپ پیش بینی شده بود.

توافق برجام گرچه جمهوری اسلامی را به طور موقت از دستیابی به سلاح هسته ای بازداشت اما به رشد دخالتگری و نفوذ نظامی در کشورهای پیرامون ایران و حتا دورتر از مرزهای ایران یاری رساند.

از منظر رژیم، سپاه پاسداران با دخالتگری در بحرانهای کشورهای دیگر و با حمایتهای لجستیکی، موشکی و مالی از آنها، امنیت نظام را بیمه کرده است. در داخل ایران، سپاه پاسداران با پنجه انداختن به شریانهای اقتصادی، ثروت و قدرت نظامی را با هم پیوند داد و این چنین شد که سپاه تبدیل به ابزار اساسی و پایه ای حفظ دیکتاتوری ولایت فقیه شد. 

عمل آمریکا بازوی رژیم در منطقه یعنی سپاه پاسداران را دچار مشکل کرده و قدرت مانور سپاه در خاورمیانه را به شدت محدود می کند. اما جایی که سپاه بیشترین صدمه را خواهد دید زیر سوال رفتن منابع مالی آن در بیرون از ایران است. از یک سو  شرکتهای اقتصادی در خارج زیر تحریم قرار خواهند گرفت و از سوی دیگر امکان دور زدن تحریمها را به میزان زیاد از دست خواهد داد.

نقش سپاه پاسداران در خصوصی سازیها، ساخت و سازها و به طور کلی در اقتصاد و در ادامه آن در قدرت همواره مورد مشاجره باندهای حکومتی بوده است. نمونه آن روحانی که سپاه را دولت تفنگدار خطاب کرده بود. این که امروزه نهادهای رژیم از مجلس تا دولت و از به اصطلاح اصلاح طلبان تا اصول گرایان لباس سپاه را بر تن می کنند و یا تمام قد پشت سپاه ایستاده اند، در چشم انداز نمی تواند پایدار باشد.

تنفر مردم ایران از سپاه پاسداران بر هیچکس پوشیده نیست حتا از خود روحانی که در شعارهای تبلیغاتی اش از این تنفر استفاده کرده است. حسن روحانی از دخالتگریهای سپاه پاسداران در منطقه دفاع کرده و تا جایی پیش رفته که پیشنهاد برگزاری یک رفراندوم در کشورهای منطقه برای دفاع از آن داده است. بهتر است حسن روحانی اول این رفراندوم در مورد سپاه را زیر نظر سازمان ملل در ایران برگزار کند تا تنفر مردم ایران را ببیند.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست