فراسوی خبر... دوشنبه ۱۸ آذر

پول کثیف و "رافت اسلامی"

منصور امان

بازخورد جنایت تکان دهنده رژیم ولایت فقیه از سوی جامعه چندان سهمگین و قطعی است که "نظام" را وادار به دو ریله کردن ماشین سرکوب کرده است. به مُوازات آنکه دستگیری، شکنجه و قتل مُعترضان بازداشت شده ادامه دارد، آقای خامنه ای و همدستان وی با پول کثیف و "رافت اسلامی" بر صحنه خونین پدیدار شده اند تا از فشار اجتماعی بکاهند و از واکُنشهای آینده پیشگیری کنند.

این واقعیت که زدن ماسک "دلجویی" و پرداخت غرامت به چهره تا چه اندازه برای رهبر کینه توز و بیرحم ج.ا سخت بوده را می توان از صحنه سازی ریشخندآمیز برای اعلام این ترفند برگرفت. آقای خامنه ای با وارد کردن شورای امنیت ملی مُلاها به بازی، وانمود کرده که گام مزبور را در پاسُخ به درخواست نوکران گوش به فرمان و بی اختیارش برداشته و وی خود مُبتکر آن نبوده است.

علت اکراه سرکرده قاتلان روشن است؛ او هر اقدام و سیاستی که به گونه ای عقب نشینی در برابر جامعه را تداعی کند، موجب شکاف در نظم امنیتی نظامی حاکم ارزیابی می کند. آقای خامنه ای داوطلبانه حاضر به دادن حتی یک میلیمتر فضای تحرُک به جامعه نیست؛ رویکردی که نه فقط از نبود اعتماد به نفس نزد این مُستبد بُزدل حکایت دارد، بلکه همچنین سُست بودن پایه های قُدرت وی را نیز مُستند می کند.

متُد شناخته شده آقای خامنه ای آنگاه که خود را ناچار به عقب نشینی می بیند، فرار از مسوولیت، به جهالت زدن خود، جلو انداختن ابواب جمعی اش، وارونه سازی موضوع و دُروغگویی در باره آن است. برجسته ترین نمونه این رویکرد در عقب نشینی هسته ای دیده شد و تازه ترین، در تصمیم گران کردن بنزین و افکندن طوق مسوولیت آن به گردن "سران سه قوه" و "شورای امنیت ملی".

"رافت اسلامی" آقای خامنه ای به همین گونه یک تاکتیک برای فرار از پیامدها و مسوولیت تصمیمها و دستورات خود است. او اکنون پس از جاری ساختن خون در کوچه و خیابان و نیزار، با لبخند فریب بر لب و اسکناس چرکین در دست، در پی شُستن آثار جُرم و پاک کردن جنایت از صفحه ذهن جامعه برآمده. آمر کُشتار آبان ناچار به توجیه شده که همه کسانی که به قتل رسانده، برخلاف ادعای قبلی اش "اشرار" نبوده اند و بدین وسیله به قتل عمد دستکم عده ای "بیگناه" اقرار می کند.

اعلام جُرم سرکرده قاتلان علیه خود و ژست دلجویی او مصداق خوردن توامان چوب و پیاز است. رهبر ج.ا با این اعتراف، تبهکارانه بودن رویکرد رژیم اش در برابر اعتراضات مردُم را تایید کرده و پرونده تازه ای برای خود نزد داوری جامعه گشوده است. همزمان، ژست او نه پیش خانواده شُهدای خیزش آبان خریداری یافته و نه توانسته دیدگاه جامعه را نسبت به "نظام" نرم کند. ترفند وهن آمیز و سوداگرانه آقای خامنه ای فقط خشم و التهاب موجود در توده را به موج می اندازد و آن را در وعده مُکافات مُصمم تر می سازد.    

 

 

بازگشت به صفحه نخست