فراسوی خبر... پنجشنبه ۱۰ بهمن

انتخابات؛ نمایش بی تماشاچی به دکوراسیون و گریم هم نیاز ندارد

منصور امان

هم سطح با شکست "برجام" و آرایش جامعه علیه حاکمیت، دستگاه قُدرت ج.ا نیز خود را تجدید سازمان می دهد. اما اگر کسی می پندارد که گُذار رژیم بُحران زده از یک فُرم و ترکیب سیاسی به چینش و قالب جدید یک جابجایی ساده بوروکراتیک است، فقط کافی است به مضحکه ای که گرد نمایش انتخابات مجلس مُلاها به راه افتاده و خسارت روز افزونی که برای "نظام" در حال به بار آوردن است، نگاهی بیاندازد.

در حالی که هنوز بازی اصلی شروع نشده، کوس رُسوایی انتخابات مجلس مُلاها با قُدرت تمام به صدا درآمده است. سُقوط به این موقعیت ناگوار را حاکمیت در درجه نخُست مدیون خویشتن است. چه، زیر تاثیر رویدادهای پُرشتاب و قُطب بندی عمیق اجتماعی بین "بالا" و "پایین"، تشریفات انتخاباتی آن در نظر مُخالفان، مُنتقدان و حتی نزدیکان حاکمیت بیشتر از یک هیاهوی زرد و بی اهمیت نیست.

برای باندهای حُکومتی اما داشتن کُرسیهای مجلس اهمیتی بُزُرگ و چشم پوشی ناپذیر دارد. حُضور یا - از آنهم بهتر - پایش این نهاد اگرچه بی واسطه با کسب نُفوذ سیاسی همراه نیست، اما چک آن در نُقطه دیگری، و به طور دقیق در توازُن عُمومی زیر "خیمه نظام" و هنگام تقسیم سهمهای کلان قُدرت و ثروت نقد می شود.

در یک شرایط به نسبت مُتعادل، جدال بر سر این پراکسی قُدرت با هر میزان از شدت و حرارت، در چارچوب "مصالح نظام" باقی می ماند و از جانب همه طرفها به ویژه مُراقبت می شود که زیر پای "نظام" و به بیان دیگر، خود آنها را خالی نکند. اما اینکه رقابت "خودی"ها در یک وضعیت بُحرانی به چه شکل در می آید را هم اکنون رهبران و پایوران حاکمیت در حال نشان دادن و تشریح هستند.

سُخنگوی شورای نگهبان، از بی صلاحیت شمرده شدن ۹۰ نماینده دوره کنونی مجلس برای نامزدی دوره بعدی خبر داده است. آقای عباسعلی کدخدایی در توضیح رد صلاحیت نزدیک به یک سوم اعضای حاضر اُرگان قانونگذاری کشور، به اتهاماتی همچون، قاچاق سیگار، فروش گوشت دولتی در بازار سیاه، اعمال نفوذ برای استخدام خویشاوندان، "مال اندوزی حرام" (دُزدی و غارت) و کسب ثروت میلیاردی از منابع ناشناخته اشاره کرده است. در مُقابل، آقای محمود صادقی از جناح مُقابل، نهاد استراتژیک شورای نگهبان را مُتهم می کند که برای تایید صلاحیت نامزدها رشوه میلیاردی می گیرد و شکایت کرده که در دور جدید نرخ خدمات آقایان جنتی، یزدی، کدخدایی و دیگر همریشان تا چهار میلیارد تومان افزایش یافته است. 

حمله این دو پایور حُکومتی به رُقبای خود به وسیله هدف گرفتن و بی اعتبار سازی نهادهای حاکمیت و پایه های قُدرت آن، فقط دو نمونه از ده ها آتش کوچک و بُزُرگی است که باندهای قُدرت و ثروت زیر ریش "نظام" برافروخته اند، تفاوُت فقط اینجاست که جناح غالب به نفع وضعیت جدید و جناح مغلوب برای وضعیت موجود آن را دود می دهند.

در این راستا پازل "مُهندسی انتخابات" که تاکنون با مواردی همچون اتهامات سیاسی، تقلُب در برگه های رای، دستکاری نتایج، صندوق دُزدی و جُز آن کنار یکدیگر چیده می شد، اکنون پاره های جنایی و تبهکارانه نیز یافته و به خوبی استعداد آن را دارد که اجزای جنسی و ناموسی هم بدان اضافه شود.

افسارگُسیختگی باند قُدرت در امر حذف رُقبا و کنار گذاشتن ظاهر سازیهای قانونی و در همان حال بی پروایی باندهای رقیب اش در حمله مُتقابل، محصول آگاهی از فقدان مشروعیت اجتماعی و پیرو آن بی اعتباری نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی است. جامعه مسیر خود را از دستگاه حاکم جدا کرده و "نظام" در نمایش مُحقر و خالی از تماشاچی و سیاهی لشکر خود، به دکوراسیون، گریم و تزیینات لوکس بدرود می گوید.

 

 

بازگشت به صفحه نخست