فراسوی خبر... پنجشنبه ۱ اسفند

انتخابات خامنه ای؛ شکل سیاسی شده یک انحطاط

منصور امان

آنگونه که می نماید، انتخابات دور یازدهم مجلس مُلاها در حال شکستن رکوردهایی است که تشریفات انتخابات در دوره های قبل از حیث فضاحت به جا گذاشته است.

گرچه آقای خامنه ای به گونه بی پرده تری از هر هنگام دیگر به دستچین کردن افراد مورد نظر خود برای مجلس پرداخته و از پیش نتیجه نمایش انتخابات را از نظر ترکیب مجلس مُعین کرده، اما همانگونه که پیداست - پروسه انجام آن به همین روانی و سادگی صورت نخواهد پذیرفت و به هیچ وجه از آثار فساد برانگیز تقلُب سیاسی وی برکنار نمی ماند. تباهی جعل یک محفل خُصوصی به جای پارلمان، دارای تاثیر اجتماعی و سیاسی مشخصی است که نمایان ترین آن در بازیگران و عوامل این خیمه شب بازی پدیدار شده است. 

نامزدهای غربال شده آقایان خامنه ای و جنتی فعالانه در تبدیل رقابت انتخاباتی به مُسابقه ابتذال و به تصویر کشیدن سُقوط همه جانبه "نظام" از یکدیگر پیشی می گیرند. در حالیکه انتخابات مجلس مُلاها چه به دلیل ماهیت غیر رقابتی و غیر دموکراتیک و دستکاری نامزدها و نتایج و چه از زاویه بیکاره و نوکرالدوله بودن خود مجلس فاقد هرگونه ارزش سیاسی است، شگفت آور نخواهد بود که رقابتی که با این مُقدمات بین داوطلبان آن در می گیرد نیز از هر گونه سویه سیاسی و برنامه ای بری باشد.

آنها آشکار و بدون شرم و احتیاط بساط خرید رای پهن کرده اند و با صدای بُلند رشوه به رای دهندگان را بر سر کوچه و بازار جار می زنند. دسته ای از برگُزیدگان "نظام" که بار خود را بسته اند، سُفره پهن می کنند، شام و نهار رایگان می دهند، "ستاد صلواتی کباب خوران" راه می اندازند و پاکت پول اهدا می کنند. دسته دیگری که هنوز از همه مواهب رانت و غارت برخوردار نشده، به دادن چای و قلیان رایگان بسنده می کند و بسته تنباکو و توتون در جیب رای دهندگان احتمالی می گذارد.

گروه دیگری هم هست که اگرچه صلاحیت آن برای پیوستن به دو دسته دیگر تایید شده، اما هنوز ریزه خوار "سُفره انقلاب" است و از این رو برای جلب مُشتری (آرا) به ابداعهای صرفه جویانه تری مُتوسل می شود، از جُمله میکروفُن به دست آواز می خواند، روی دوش اقوام و خویشان یا در حلقه آنان دست به رقاصی می زند، ترانه های ممنوعه پخش می کند و یا به اسم خود پیشوند دُکتر یا مُهندس اضافه می کند.  

لازم به گفتن نیست که رقابت انتخاباتی در چارچوب تنظیماتی مُتقلبانه و مافیایی همیشه مُسالمت آمیز جریان نمی یابد و به خوبی استعداد فراتر رفتن از سطح مُسابقه بین منقل کباب و قلیان ذُغالی را داشته و می تواند اشکال عالی تری مانند درگیری گُروهی با بیل و سنگ به (دهدشت) یا زدوخورد خیابانی با مُشت و چُماق و یگان ویژه (سوسنگرد) به خود بگیرد 

در منگنه مرزبندی صریح جامعه با حاکمیت و یک تجلی دیگر آن که در شکل تحریم سراسری نمایش انتخابات پدیدار شده، رژیم ولایت فقیه در حال خُرد شدن در برابر چشم همگان است. آنچه که امروز در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از پروسه نمایش انتخابات و نامزدهای آن به گونه پی درپی و گُسترده انتشار می یابد، شکل سیاسی شده این انحطاط است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست