فراسوی خبر... دوشنبه ۱ بهمن

اعتراف اُروپا به شکست سیاست مُماشات

منصور امان

چنین می نماید که رژیم شریر جمهوری اسلامی در حال از دست دادن آخرین ریسمان نجات خود است. اتحادیه اُروپا به وسیله انتشار اخباری هماهنگ شده از منابع سوم، علایم هُشدار گونه ای مبنی بر فاصله گیری از شُرکای خود و فشار بر آنها را ارسال کرده است.

افشای جُزییاتی از نشست تنش آلود پایوران چند کشور اُروپایی با مقامهای جمهوری اسلامی توسط خبرگزاری رویترز و سپس انتشار خبر رسانه ای دیگری که از قصد اتحادیه اُروپا برای دست زدن به تحریمهای تازه علیه رژیم مُلاها اطلاع می داد، حامل پیامی به حاکمان ایران مبنی بر جابجایی در رویکرد طرفهای اُروپایی شان است.

در کادر راهکار رژیم جمهوری اسلامی برای "دور زدن تحریمها"، اتحادیه اُروپا جایگاهی کلیدی دارد. با این حال، بروکسل برای مُلاها فقط در پهنه اقتصادی و مالی نیست که اهمیت می یابد، بلکه فراتر از آن حمایت سیاسی اُروپا از رژیم ولایت فقیه در برابر مردُم مُعترض ایران، آمریکا و رقیبان منطقه ای آن در خاورمیانه است که برای "نظام" فاکتور مُهمی در ثبات سیاسی اش به حساب می آید.

خیز اُروپا برای تحریم رژیم جمهوری اسلامی به دلیل فعالیتهای موشکی و ماجراجویی منطقه ای، شکست سیاست مُماشات گرایانه ای است که تاکنون شرارتهای حاکمان ایران را با توجیه تغییر رفتار آنها از طریق گُفتُگو و تجارت زیر فرش جارو می کرد. گردانندگان جمهوری اسلامی نه تنها به درخواستهای خفیف و هُشدارهای بی پُشتوانه فرانسه، انگلیس و آلمان بی اعتنا بوده اند، بلکه با ژستی طلبکارانه، در حوزه های مورد اختلاف به جولان دادن پرداخته اند.

اُروپا پیشتر از همین سوراخ گزیده شده است؛ زمانی که کوشش می کرد با امتیازهای سیاسی و تجاری، مُلاها را راضی به دست برداشتن از ماجراجویی هسته ای خود کند و در انتها سایه پهن شده بُمب اتُم را بر سر خود دید.

ریشه رفتار خیره سرانه رژیم مُلاها با شُرکای وفادارش را باید در سیاست دوگانه قُطبهای سیاسی و اقتصادی اُروپا در برابر آن جُست. آنها از یکطرف تلاش می کنند برای رم ندادن رژیم ولایت فقیه از آوردن هر گونه فشار جدی و لمس پذیر بر آن پرهیز کنند و از طرف دیگر نگران فعالیتهای مُخرب آن هستند.

تحریمهای فلج کننده در دور پیشین، پایان یک دوره از این رویکرد ناکام بود. اُروپا اکنون بی میل و مُردد به انتهای دوره دیگری از سیاست مُماشات نزدیک شده است.        

 

 

بازگشت به صفحه نخست