در سوگ ماموستا شيخ عزالدين حسيني - مهدی سامع

در سوگ ماموستا شيخ عزالدين حسيني
با تاسف بسیار شبانگاه پنجشنبه 21 بهمن 1389، ماموستا شيخ عزالدين حسيني درگذشت. ماموستا شیخ عزالدین حسینی مبارزی برجسته و یک رهبر سیاسی و مذهبی بود که به ویژه در دوران رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه از حقوق دمکراتیک مردم ایران و به ویژه مردم کوردستان دقاع قاطع می کرد. ماموستا شيخ عزالدين حسيني همواره با مردم و در کنار مردم بود و از دمکراسی و حکومت غیر دینی جانبداری می کرد.
از طرف خودم و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، درگذشت ماموستا شیخ عزالدین حسینی را به خانواده و دوستان این مرد بزرگوار و به مردم ایران و به ویژه به مردم کوردستان تسلیت می گویم.
مهدی سامع
جمعه 22 بهمن 1389 - 11 فوریه 2011