اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

 

رای دادگاه عدالت اروپا یک پیروزی بزرگ برای مقاومت مردم ایران

به دنبال دادخواهی سازمان مجاهدین خلق ایران و با پیگیریهای مستمر برجسته ترین وکلا و حقوقدانان و کمسیونهای قضایی و خارجه شورای ملی مقاومت ایران، صبح امروز سه شنبه 21 آذر ۱۳۸۵(12 دسامبر ۲۰۰۶) دادگاه عالي عدالت اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرد که:«از نظر دادگاه تصميم به فرمان بلوكه كردن داراييهاي سازمان مجاهدين خلق فاقد دلائل لازم بوده و طي پروسه اي اتخاذ شده كه در آن حق دفاع سازمان مذكور ناديده گرفته شده و دادگاه نيز قادر به تاييد قانوني بودن آن نيست. در نتيجه، اين تصميم بايد ملغي گردد.» دادگاه به شورای وزیران اتحادیه اروپا دستور داد چهارپنجم هزينه هاي سازمان مجاهدين براي دادگاه را پرداخت كند.

به دنبال این حکم الزام آور برای 25 کشور عضو اتحادیه اروپا يك سخنگوي دادگاه اظهار داشت: «اين تصميم مي تواند منجر به بيرون آوردن نام اين سازمان از ليست سازمانهاي تروريستي شود.» (خبرگزاري فرانسه)

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده شورای ملی مقاومت ايران حكم «دادگاه عدالت اروپا» مبني بر لغو «تصميم مشترك شوراي وزيران اتحاديه اروپا» را «گواه حقانيت مقاومت عليه فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران و پيروزي عدالت بر منافع اقتصادي و زد و بندهاي سياسي توصيف كرد.»

خانم رجوی گفت:«امروز يكي از بالاترين مراجع قضايي اروپا، ادعاي مقاومت ايران مبني بر اين كه اين برچسب از ابتدا يك موضوع سياسي و بخاطر خوش آمد ملايان بوده است را مورد تاييد قرار داد.»

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن قدردانی از همه کسانی که طی چهار سال گذشته برای لغو برچسب تروریستی به سازمان مجاهدین خلق تلاش پیگیر کردند و با ستایش از قضات دادگاه عدالت اروپا که تسلیم شانتاژهای استبداد مذهبی حاکم بر ایران و دلالان آن نشدند، این پیروزی بزرگ را به سازمان مجاهدین خلق ایران، به مسئول اول این سازمان و به همه ی آزادیخواهان و مردم ایران تیریک می گوید.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

سه شنبه 21 آذر ۱۳۸۵ - 12 دسامبر ۲۰۰۶