حمله وحشیانه و جنایتکارانه به اشرف را محکوم می کنیم

صبح امروز جمعه 19 فروردین نیروهای جنایتکار ارتش عراقی به دستور نوری المالکی مزدور با انواع سلاحهای سبک و سنگین به شهر اشرف حمله کردند. در اثر این حمله وحشیانه تعدادی از زنان و مردان مجاهد به شهادت رسیدند و صدها تن مجروح و تعدادی گروگان گرفته شدند.

این اقدام ضد انسانی و وحشیانه توسط نیروهای تحت امر مالکی نقض قوانین بین المللی در دفاع از ساکنان بی دفاع و نقض کنوانسیون چهارم ژنو است.

نوری المالکی دیکتاتور که با بحرانهای عمیق روبرو است به خیال باطل خود می خواهد با این یورش ضد انسانی، که به دستور خامنه ای صورت گرفته، بحرانهای عمیق خود را مهار کند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با تنفر و انزجار حمله به ساکنان بی دفاع شهر اشرف را شدیداً محکوم می کند.

ما دولت آمریکا را مسئول این اقدام ضد انسانی می دانیم و خواستار اقدام سریع و عاجل جهانی برای جلوگیری از ادامه این یورش ضد انسانی هستیم.

ما از همه ایرانیان آزادیخواه و سازمانهای مدافع حقوق بشر خواستار محکومیت این اقدام ضد بشری هستیم و آزادیخواهان را به اعتراض علیه این کشتار وحشیانه فرا می خوانیم.

ما شهادت قهرمانانه زنان و مردان مجاهد را به مردم ایران، به خانواده شهدا و به سازمان مجاهدین خلق ایران تسلیت می گوییم.

 

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

جمعه 19 بهمن 1390‑ 8 آپریل 2011