پیش به سوی  یک انتخابات آزاد، دمکراتیک و عادلانه

 

نمایش مضحکی که ولی فقیه نظام از ماهها پیش مهندسی کرده بود، روز 22 خرداد به سرانجام رسید و سید علی خامنه ای با تقلب و رای سازیهای نجومی و طی یک شعبده بازی، به جراحی در ولایت ننگینش مبادرت ورزید و گماشته گوش به فرمان خود را در مقام تدارکچی نظام ابقا کرد.

ما در اطلاعیه مورخ 12 خرداد گفته بودیم: سازمان چریکهای فدایی خلق ایران هرگونه آمار و ارقام در مورد شرکت مردم در این نمایش ارتجاعی را به علت خصلت ضد دمکراتیک آن، به علت مدیریت آن توسط عوامل ولی فقیه و به علت فقدان نظارت داخلی و بین المللی فاقد اعتبار می داند.

آن دسته از نیروهای سیاسی و اجتماعی که مردم را به شرکت در چنین نمایش مفتضحانه تشویق می کردند و به توهم تغییر از درون رژیم دامن می زدند، اکنون با حقیقت تلخی روبرو شده و رویاهای آنان نقش بر آب شده است.

ما در اطلاعیه 12 خرداد گفته بودیم که هر یک رای در این انتخابات فرمایشی یک رای به تحكيم پايه هاي نظام استبدادی و مذهبی ولایت فقیه است.

امروز میر حسین موسوی صحبت از شعبده بازی، صحنه آرایی و حاکمیت دروغ و استبداد می کند و مهدی کروبی با سوگواری از این که مشارکت آنان به ابزار تحکیم دولت تبدیل شده اظهار شگفتی می کند.

اما زنان و مردان ایران زمین در مقابل این نیرنگ رسوای سید علی خامنه ای با مشتهای گره کرده ابتکار عمل را به دست گرفته اند و با شجاعت به پیکار و خیزش پرداخته اند تا نشان دهند که این تحقیر گستاخانه از سوی باند رسوای ولی فقیه را برنمی تابند. 

چشم بندی ناشیانه و بلاهت آمیز کارگزاران ولایت خامنه ای در باز کردن جعبه مارگیری و رنگ آمیزی یک گُماشته زنگار گرفته با لاک و روغن 62 درصد آرا به عنوان رییس جمهور، با واکُنش خشمگین و به حق خیل گسترده مردم روبرو شده است.

دیروز مردم ایران به اعلام جنگ ولی فقیه ارتجاع با شعار مرگ بر دیکتاتور پاسخ داده و تنفر و انزجار خود را از رژیم جهل و جنایت ابراز داشتند.

امروز دیگر بر همگان و منجمله بر مماشاتگران بین المللی روشن شده است که از درون رژیم جمهوری اسلامی که موجودیتش متکی بر نفی حاکمیت مردم است، هیچ گونه اصلاح، گشایش و رفرمی امکان پذیر نبوده و این رژیم ارتجاعی برای بقای خود ناچار به سرکوبی مردم و صدور تروریسم و بنیادگرایی اسلامی است.

ابطال انتخابات که آقایان موسوی و کروبی شعار آن را می دهند به تنهایی کافی نیست. با وجود دوایری که امکان رای سازی را ممکن ساخته اند، مانند شورای نگهبان و همچنین کنترل وزارت کشور، استانداریها، فرمانداریها و ستاد انتخابات توسط نظامیان و امنیتیها، امکان و ابزارهای تقلب و دستکاری همچنان برای گردانندگان نمایش انتخابات باقی می ماند.

در  نبود نظارت نهادها و دستگاههای بی طرف داخلی و بین المللی نتیجه هر انتخاباتی به سود باندهای ذی نفع برای تاثیرگذاری و چرخاندن آرا است.

خواست مردم ایران برگزاری یک انتخابات آزاد، دمکراتیک و عادلانه تحت حاکمیت مردم است. چنین انتخاباتی که همه ی گرایشهای سیاسی و اجتماعی بتوانند در آن به رقابت عادلانه بپردازند، با عبور از این رژیم ارتجاعی و قانون اساسی آن و زیر نظارت نهادهای اجتماعی ایرانی و بین المللی و بدون مداخله نیروهای نظامی و امنیتی امکان پذیر است. این درسی است که مردم بپاخاسته ایران با جنبش بر حق خود بر آن مهر تایید می زنند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن محکوم کردن سرکوبی خشن و گسترده خیزش عادلانه مردم ایران که منجر به جانباختن تعدادی از هموطنان ما شده است، ضمن محکوم کردن دستگیریهای گسترده به شمول دستگیری برخی از اعضای ستاد موسوی و کروبی، ضمن محکوم کردن سانسور و فیلتر کردن رسانه های اینترنتی و حمایت کامل از جنبش و قیام زنان و مردان ایران زمین، مردم را به اتحاد و همبستگی برای سرنگونی بساط ننگین رژیم ولایت فقیه و استقرار یک نظام دمکراتیک، عرفی و مدافع منافع توده های مردم، فرا می خواند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از تمامی دولتها و نهادهای اجتماعی مدافع حقوق بشر و از تمامی رسانه های جمعی درخواست می کند که با به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای ایجاد تغییر دمکراتیک و حکومت مردمی، ضمن محکوم کردن سرکوبی خشن و گسترده مردم ایران، انتخابات قلابی جمهوری اسلامی را محکوم کنند.

 

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

یکشنبه 24 خرداد 1388(14 ژوئن 2009)

 

email@iran-nabard.com