شهدای فدایی در خرداد ماه ‏

رفقا: حسن نیک داودی – امیر پرویز پویان ـ اسكندر صادقی نژاد ـ رحمت الله پیرو نذیری ـ بهروز دهقانی ـ حسن ‏معصومی همدانی ـ علی رضا شهاب رضوی - خسرو تره گل ـ حسین سلاحی -  مینا طالب زاده شوشتری ـ علی رضا رحیمی علی آبادی ـ حسین موسی دوست دموچالی ـ ‏رفعت معماران بناب - سلیمان پیوسته حاجی محله ـ سعید معینی - نعمت باشخور چوبه دار ـ سعید ‏سلطان پور ـ ماریا كاظمی ـ اسماعیل هادیان ـ مهدی پهلوان ـ محمد رضا محمدیان ‏باباعلی ـ حمیید میرشكاری ـ ولی سوسنی ـ محمدحسن کاویانی - منوچهر اویسی ـ مهنوش آذریون - جواد باقری (مهرداد) - اقبال اصلانی - توفیق رجب پور - فرزانه اکبری حاجی نظر - رمضان علی دلسوز مقدم - محمد رضا علی مندی - شاهپور جلیلی کمندشهر (کهنه شهری) - محمود مستعان - جهانگیر (بهمن) طالبی بیگلو - مهرداد نبیعی - محمد رضا فرجامی و ... طی سالهای 49 تاكنون در مبارزه مسلحانه با مزدوران امپریالیسم و ارتجاع و یا در زندانهای ‏دژخیمان ستمگر شاه و خمینی به شهادت رسیدند. ‏

 منبع: نبرد خلق شماره ۴۷۷، سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۱ می ۲۰۲۴

 

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول