قطعنامه های سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

دهمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با موفقیت به کار خود پایان داد

بهمن ۱۳۹۸

-------------------------------------------

هفتمین اجلاس شوراي عالي سازمان چریکهای فدایی خلق ایران برگزار شد.
بهمن ۱۳۹۱

شرایط کنونی و وظایف ما

گزارش سیاسی سخنگوی سازمان به هفتمین اجلاس شورای عالی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

-------------------------------------------